XLIV CONCURS DE PĂ€ DE FORMAT LLIURE DE VALENCIAForn de German a aconseguit
el 1ş premi de pans format lliure al concurs celebrat el passat dia 22 de septembre a valencia